Plany urlopowe z punktu widzenia pracodawcy i pracownika

Jak wiadomo, każdy pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop przysługuje pracownikowi, co roku i nie może być przerywany. Przedsiębiorca ma obowiązek tworzyć plany urlopowe. Zwolniony jest z tego obowiązku w sytuacji, gdy w firmie nie ma zakładowej organizacji związkowej lub ta organizacja zgodzi się, żeby dokumentacja nie była prowadzona. Oczywiście nie zmienia to faktu, że każdy pracownik ma prawo do urlopu.

Pracodawca powinien wiedzieć, że istniej pięć rodzajów urlopu: bieżący (urlop, do którego zatrudniony ma prawo), przyszły (urlop, który będzie przysługiwał zatrudnionemu w trakcie przyszłego okresu), kolejny (urlop, który przysługuje pracownikowi z pierwszym dniem nowego roku), uzupełniający (urlop, do którego zatrudniony nabędzie prawo w ciągu przepracowanego roku, wynika on ze stażu pracy, czy posiadanego wykształcenia) oraz dodatkowy. Natomiast tworząc plan urlopowy nie trzeba uwzględniać urlopu na żądanie.

Nie ma ustalone, na jaki okres należy sporządzić plan urlopowy. Nie koniecznie musi to być rok. Natomiast musi zostać sporządzony przed okresem, od którego będzie obowiązywał. Należy także pamiętać, że urlop jest nieprzerywalny. Można go jednak podzielić na części, jeżeli pracownik złoży odpowiedni wniosek i jeżeli jedna część urlopu będzie trwała przynajmniej dwa tygodnie.

W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta urlopu do końca roku, w którym obowiązał urlop to powinien ten urlop wykorzystać do końca marca następnego roku. Pracownicy nowo zatrudnieni nabywają prawo do urlopu stopniowo, za każdy przepracowany miesiąc otrzymują 1/12 całego urlopu. Termin urlopu pracodawca ustala sam, ale powinien uwzględnić oczekiwania pracowników. Stworzony plan urlopowy powinien zostać udostępniony pracownikom.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]